DELTA ADVISORY

Algemene voorwaarden

Bij het akkoord gaan met onze algemene voorwaarden, dan ga je ook akkoord met onze verwerkersovereenkomst.

DELTA ADVISORY B.V. is een kantoor dat zich richt op het verwerken van administraties en het verzorgen van bepaalde belastingaangiftes.

1. Algemeen

1.1. Onder Delta Advisory B.V. wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ‘Delta Advisory B.V.’ (hierna verder: Delta Advisory). Onder ‘Opdrachtgever’ wordt verstaan: de rechtspersoon of de natuurlijk persoon in de uitoefening van een beroep of bedrijf, voor wie Delta Advisory een opdracht uitvoert. Onder ‘derde’ wordt verstaan: ieder ander dan Delta Advisory en Opdrachtgever.

1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht, gewijzigde of aanvullende opdracht, die aan Delta Advisory of aan personen die voor Delta Advisory werkzaam zijn, wordt gegeven en op alle rechtsbetrekkingen als gevolg daarvan of verband daarmee houdende alsmede op elk gebruik dat Opdrachtgever maakt van een dienst van Delta Advisory.

1.3. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsbetrekking die ontstaat als gevolg van of in verband met het gebruik van de website(s) van Delta Advisory.

1.4. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de rechtsbetrekking waarin diegene mocht komen te staan die, binnen of buiten de grenzen toegestaan door deze algemene voorwaarden, afgaat op de dienst die voortvloeit uit of in verband staat met rechtsbetrekkingen als bedoeld in de artikelen 1.2 en 1.3.

1.5. Deze algemene voorwaarden worden bedongen ten behoeve van iedere derde die al dan niet in dienstverband bij de uitvoering van enige opdracht door Delta Advisory wordt ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk is of kan zijn.

2. Aanbiedingen / prijsopgaven

2.1. Aanbiedingen of prijsopgaven op de website of in een offerte van Delta Advisory zijn vrijblijvend en herroepbaar en dienen te worden beschouwd als een uitnodiging tot het plaatsen van een opdracht.

2.2. Eventueel na de plaatsing en acceptatie van een opdracht gedane toezeggingen en/of gemaakte of gewijzigde afspraken ten aanzien van de uitvoering van de opdracht, zijn alleen bindend indien deze elektronisch of schriftelijk tussen Partijen zijn vastgelegd.

2.3. Het staat Delta Advisory vrij om zonder opgave van redenen en op ieder moment een Opdrachtgever niet te accepteren en/of de door Opdrachtgever op basis van de Opdrachtovereenkomst geplaatste opdracht(en) niet te aanvaarden. Delta Advisory zal Opdrachtgever daarvan alsdan onverwijld in kennis stellen.

3. Opdracht

3.1. Onder opdracht wordt verstaan: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Delta Advisory en de uitvoering daarvan, waarbij Delta Advisory werkzaamheden verricht voor of diensten verleend aan Opdrachtgever; hierna verder: ‘de Opdracht’.

3.2. De Opdracht komt tot stand op het moment dat de door Opdrachtgever ondertekende offerte, opdrachtbevestiging of opdrachtovereenkomst (hierna gezamenlijk: de Opdrachtovereenkomst), waarin de Opdracht is vastgelegd, door Delta Advisory retour is ontvangen.

3.3. De inhoud van de Opdracht wordt mede bepaald door marketingmateriaal, e-mailverkeer en offertes van Delta Advisory. In het bijzonder geldt ten aanzien van de Opdracht:

a. Boekhouding – Tenzij uitdrukkelijk anders in de Opdrachtovereenkomst opgenomen, omvat de ‘Boekhoudopdracht’ in geval van het doen van de boekhouding van of voor Opdrachtgever slechts het verwerken van zijn of haar administratie c.q. verwerken van facturen, bonnetjes en soortgelijke
stukken, het maken van een openings- en eindbalans, het maken van een eindejaarresultaatrekening en het aansluiten van de boekhouding; het doen van aangiftes omzetbelasting, loonbelasting, inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting valt in beginsel niet onder de Boekhoudopdracht, tenzij zulks uitdrukkelijk is overeengekomen. Delta Advisory zal de nodige zorg in acht nemen bij het boekhouden voor Opdrachtgever (waaronder signalering over de administratie en boekhouding zelf), maar advisering valt niet onder de Boekhoudopdracht.

b. Diensten – De Opdracht aan Delta Advisory tot het verlenen van bepaalde extra diensten komt tot stand op basis van een aparte Opdrachtovereenkomst, waarin slechts hetgeen tussen Partijen schriftelijk is vastgelegd tot de inhoud van de Opdracht behoort; aanverwante onderwerpen en aanverwante diensten vallen niet onder de betreffende ‘Dienstopdracht’.

3.4. Indien de schriftelijke Opdrachtovereenkomst (nog) niet door Delta Advisory retour is ontvangen, wordt de Opdracht desondanks geacht te zijn tot stand gekomen, onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden, op het moment dat Delta Advisory met de uitvoering van de Opdracht is begonnen.

3.5. De Opdracht wordt uitsluitend aanvaard door Delta Advisory B.V. en namens haar uitgevoerd, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. In afwijking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek zijn de directie en degenen die voor of ten behoeve van Delta Advisory, al dan niet in dienstbetrekking, werkzaam zijn, niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk en eindigt de opdracht niet door hun dood, ook niet indien de opdracht is verleend met het oog op een bepaalde persoon.

3.6. De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de Opdrachtgever.
Tenzij dat door Delta Advisory uitdrukkelijk en schriftelijk is aanvaard, mogen anderen dan Opdrachtgever niet op het resultaat van de voor Opdrachtgever verrichte werkzaamheden of de uitvoering daarvan afgaan en kunnen zij daaraan geen rechten ontlenen.

3.7. Delta Advisory maakt bij de uitvoering van de Opdracht gebruik van het door Yuki ontwikkelde digitale platform voor herkenning, verwerking en archivering van administratieve documenten in een boekhoudkundige omgeving (hierna: het Yuki Platform). Opdrachtgever zal toegang worden gegeven tot het Yuki Platform. Het Yuki Platform is toegankelijk via https://www.yukiworks.nl.

3.8. Delta Advisory zal bij de uitvoering van de opdracht de gepaste maatregelen treffen ter bewaring van de vertrouwelijkheid van de klantrelatie. Niettemin is, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk wordt afgesproken, het navolgende op de Opdracht van toepassing:

a. Opdrachtgever verleent toestemming om al dan niet in verband met de Opdracht binnen de organisatie van Delta Advisory bekende gegevens van Opdrachtgever ter kennis te brengen van diegenen binnen Delta Advisory voor wie kennisneming van die gegevens nuttig is in verband met de behandeling van de Opdracht dan wel het relatiebeheer;

b. Opdrachtgever verleent toestemming om bij de communicatie gebruik te maken van alle op dat moment gebruikelijke elektronische communicatiemiddelen, in het bijzonder ook de bij Delta Advisory in gebruik zijnde online applicaties.

c. Delta Advisory zal bij het inschakelen van een derde de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derde zoveel als in de relatie tot Opdrachtgever gebruikelijk of redelijk is, met Opdrachtgever daarover overleggen. Delta Advisory is gemachtigd voorwaarden die in de relatie tussen haar en de derde gelden of die door de derde worden bedongen, te aanvaarden. Delta Advisory zal deze voorwaarden mogen tegenwerpen aan Opdrachtgever voor zover het de uitvoering van de opdracht door de derde betreft. Derden zullen door Opdrachtgever nimmer rechtstreeks worden aangesproken.

3.9. Alle Opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door of namens Delta Advisory.

3.10. Delta Advisory bepaalt de wijze waarop en door welke personen de Opdracht wordt uitgevoerd en neemt daarbij de door Opdrachtgever kenbaar gemaakte voorwaarden zoveel mogelijk in acht.

3.11. Delta Advisory kan meer werkzaamheden verrichten en aan Opdrachtgever in rekening brengen dan waartoe de Opdracht strekt, indien deze werkzaamheden voortvloeien uit enige op de (uitvoering van de) Opdracht van toepassing zijnde bijkomende omstandigheden of van toepassing zijnde wet- of regelgeving.

4. Boekhoudopdracht

4.1. Delta Advisory legt voor Opdrachtgever een digitaal archief aan en stelt een domein ter beschikking dat is te benaderen via het Yuki Platform.

4.2. Delta Advisory neemt de boekhouding op zorgvuldige en deskundige wijze in behandeling met inachtneming van toepasselijke wet- en regelgeving. Door Opdrachtgever gescande informatie en geleverde bankinformatie zal zorgvuldig door Delta Advisory worden gearchiveerd en geboekt.

4.3. Delta Advisory streeft ernaar na de opstartfase de aangeleverde administratieve data binnen 24 uur te verwerken. Mocht het Delta Advisory niet lukken om de aangeleverde data binnen 24 uur te verwerken, dan kan Delta Advisory hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. Indien Opdrachtgever op één dag meer dan
100 documenten of transacties aanlevert, dan zal Delta Advisory niet kunnen verzekeren dat al die data binnen 24 uur zullen worden verwerkt.

4.4. Delta Advisory hanteert kantooruren van 9:00 tot 17:30 uur voor directe bereikbaarheid van haar medewerkers.

4.5. Delta Advisory is niet verantwoordelijk voor de compleetheid van door Opdrachtgever geleverde documenten en informatie.

4.6. Delta Advisory beperkt zich tot het voeren van een op de operatie gerichte boekhouding. Opdrachtgever blijft zelf eindverantwoordelijk.

4.7. Delta Advisory draagt er zorg voor, zo goed als redelijkerwijs mogelijk is, dat de gegevens die Opdrachtgever heeft ingevoerd, worden beveiligd tegen verlies, diefstal, ongeautoriseerde toegang en wijziging door niet-gebruikers. Delta Advisory is niet aansprakelijk voor eventuele schade bij verlies of beschadiging van data.

4.8. De door Opdrachtgever aangeleverde data kunnen door Opdrachtgever zelf via verschillende exportfuncties worden opgevraagd en op een eigen opslagmedium worden opgeslagen.

4.9. Opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor een adequate naleving van toepasselijke wettelijke bewaartermijnen ten aanzien van de gebruikte of ingevoerde gegevens. Op Delta Advisory rust geen wettelijke bewaarverplichting voor de door of namens Opdrachtgever ingevoerde data.

4.10. Delta Advisory mag de administratieve data, met uitzondering van persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’), gebruiken voor analysedoeleinden.

5. Yuki Platform

5.1. Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat de administratieve data ordelijk en georganiseerd en op regelmatige basis aan Delta Advisory wordt aangeleverd in het Yuki Platform, zoals vermeld op de helppagina’s in het Yuki Platform.

5.2. Opdrachtgever is verplicht om bij het gebruik van het Yuki Platform, de benodigde zorgvuldigheid in acht te nemen en deze uitsluitend te gebruiken voor doeleinden waarvoor deze is bestemd.

5.3. Opdrachtgever zal van alle aangeleverde documenten het origineel (laten) bewaren in de vorm waarin het is ontvangen.

5.4. In het belang van Opdrachtgever en ter controle van de administratieve data zal Opdrachtgever binnen een week reageren op vragen van Delta Advisory.

5.5. Delta Advisory is uitdrukkelijk gerechtigd bij (het vermoeden van) ernstige overtreding van het bepaalde in de Opdrachtovereenkomst en/of deze algemene voorwaarden, de registratie en/of het domein van de Opdrachtgever in het Yuki Platform te verwijderen en/of de toegang van de Opdrachtgever tot het Yuki Platform tijdelijk of permanent te blokkeren.

5.6. Opdrachtgever heeft, met inachtneming van de uptime, toegang tot de ingevoerde data en de daarop gebaseerde boekhouding gedurende de duur van de Opdrachtovereenkomst. De door Opdrachtgever aangeleverde data alsmede de inhoud van de boekhouding kan door Opdrachtgever zelf via verschillende exportfuncties worden opgevraagd en op een eigen opslagmedium worden opgeslagen.

Deze data kunnen met algemeen beschikbare software geraadpleegd worden.
Na beëindiging van de Opdrachtovereenkomst blijven de data nog beschikbaar voor een periode van zes maanden, gedurende welke periode de Opdrachtgever in de gelegenheid zal zijn om de data over te zetten of op te slaan op een ander opslagmedium of in een ander domein. Deze periode van zes maanden is slechts bedoeld voor de Dataportabiliteit.

6. Tarief

6.1. Tarief Boekhoudopdracht – Het in de Opdrachtovereenkomst vermelde vaste tarief voor de Boekhoudopdracht wordt maandelijks vooraf bij Opdrachtgever in rekening gebracht. Dit tarief is exclusief reis- en verblijfkosten en exclusief overige door Delta Advisory voor de uitvoering van de verwerkingsopdracht gemaakte en bij Delta Advisory in rekening gebrachte kosten.

6.2. Tarief Dienstopdracht – Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal het tarief voor een Dienstopdracht worden vastgesteld aan de hand van de op dat moment bij Delta Advisory geldende tarieven. Ten behoeve van Opdrachtgever gemaakte onkosten zullen separaat in rekening worden gebracht.

6.3. Facturatie – Facturering vindt voor het eerst plaats in de eerste week van de maand volgend op die waarin de Opdrachtovereenkomst tot stand is gekomen.

6.4. Automatische incasso – Het tarief voor de Opdracht wordt vooraf automatisch geïncasseerd, waarvoor Opdrachtgever verplicht is Delta Advisory te machtigen, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen. De machtiging vindt plaats door middel van de Opdrachtovereenkomst, tenzij daarin expliciet een
andere betalingsregeling is vastgelegd.

Uitbreiding van de Opdracht gedurende de looptijd van een lopende Opdracht wordt pro rata gefactureerd vanaf het daadwerkelijke moment van de uitbreiding; ook de uitbreidingen worden – voor zover mogelijk – vooraf automatisch geïncasseerd. Indien automatische incasso niet mogelijk is, dient het in rekening gebrachte tarief uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan.

6.5. Opschorting – Als Opdrachtgever de machtiging voor automatische incasso zonder gegronde reden intrekt, of als de automatische incasso om andere niet aan Delta Advisory toe te rekenen redenen meerdere malen niet uitgevoerd kan worden, zal Delta Advisory Opdrachtgever daarvan op de hoogte stellen en zal
Delta Advisory de toegang tot het Yuki Platform kunnen blokkeren alsmede de uitvoering van de Opdracht opschorten.

6.6. Indexering – Delta Advisory is gerechtigd het tarief van de Opdracht jaarlijks aan te passen. Eventuele tariefwijzigingen worden tijdig medegedeeld aan Opdrachtgever. Opdrachtgever verklaart zich met betrekking tot eventuele tariefwijzigingen akkoord indien deze (maximaal) gelijke tred houden met het
CBS Consumenten Prijsindexcijfer (reeks: alle huishoudens 2015 = 100). Bij tariefstijgingen boven dit genoemde prijsindexcijfer kan Opdrachtgever conform artikel 14 de Opdrachtovereenkomst opzeggen.

6.7. BTW – Alle door Delta Advisory gehanteerde, geoffreerde of genoemde tarieven zijn exclusief BTW.

6.8. Aanpassing – Indien na de totstandkoming van de Opdracht, doch voordat de Opdracht geheel is uitgevoerd, tariefbepalende factoren (zoals lonen en/of leveranciersprijzen) zijn gewijzigd, is Delta Advisory gerechtigd het (eerder) overeengekomen tarief of honorarium dienovereenkomstig aan te passen.

7. Verplichtingen Opdrachtgever

7.1. Opdrachtgever zal alle gegevens en bescheiden die Delta Advisory nodig heeft voor het correct en tijdig uitvoeren van de Opdracht, tijdig en in de door Delta Advisory gevraagde vorm en wijze aan Delta Advisory ter beschikking stellen.

7.2. Opdrachtgever zal Delta Advisory in het kader van het tijdig verstrekken van de nodige gegevens en bescheiden onverwijld informeren over (wijzigingen in) de juridische structuur van Opdrachtgever en de zeggenschapsverhoudingen binnen de groep waartoe Opdrachtgever eventueel behoort, alsmede van alle overige (financiële) samenwerkingsverbanden waarin Opdrachtgever deelneemt of waarvan Opdrachtgever onderdeel uit zal maken. Ook zal Opdrachtgever Delta Advisory informeren over overige feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de Opdracht van belang kunnen zijn, teneinde Delta Advisory in staat te stellen de Opdracht naar behoren uit te voeren.

7.3. Opdrachtgever is uitsluitend zelf verantwoordelijk voor de beslissingen die hij/zij neemt of wil nemen naar aanleiding en/of op basis van de uitvoering van de Opdracht door Delta Advisory.

7.4. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Delta Advisory ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze via of van derden afkomstig zijn.

7.5. De uit vertraging in de uitvoering van de Opdracht voortvloeiende extra kosten en schade, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de benodigde gegevens en bescheiden, zijn voor rekening en risico van Opdrachtgever.

7.6. Opdrachtgever dient een wijziging van haar adres- en/of betalingsgegevens onverwijld elektronisch of schriftelijk aan Delta Advisory door te geven.

7.7. Opdrachtgever dient een bank- of girorekening te hebben bij een bij de Nederlandse Vereniging van Banken geregistreerde bank.

7.8. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de diensten van Delta Advisory te gebruiken voor doelen die in strijd zijn met wettelijke bepalingen, de openbare orde of de goede zeden.

8. Voltooiingstermijn

8.1. Indien Opdrachtgever een voorschot of vooruitbetaling verschuldigd is aan Delta Advisory of voor de uitvoering van de Opdracht de benodigde informatie of bescheiden ter beschikking dient te stellen, dan gaat de termijn waarbinnen de Opdracht dient te worden voltooid niet eerder in dan dat de betaling geheel door Delta Advisory is ontvangen, respectievelijk de informatie en/of bescheiden geheel aan
Delta Advisory ter beschikking is/zijn gesteld.

8.2. De eventuele termijn waarbinnen de uitvoering van de Opdracht dient te zijn voltooid, zijn niet te beschouwen als fatale termijnen.

8.3. De Opdracht kan – tenzij vaststaat dat uitvoering blijvend onmogelijk is – niet door Opdrachtgever wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij Delta Advisory de Opdracht ook niet of niet geheel uitvoert binnen een na afloop van de overeengekomen voltooiingstermijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn.

9. Klachten

9.1. Klachten met betrekking tot de uitvoering van een Opdracht en/of een factuurbedrag dienen op straffe van verval van alle aanspraken schriftelijk binnen 90 dagen na verzenddatum van de stukken of het bekend worden met de informatie waarover Opdrachtgever klaagt, dan wel binnen 90 dagen na
ontdekking van het gebrek, de fout of de tekortkoming aan Delta Advisory kenbaar te worden gemaakt.

9.2. Klachten, zoals bedoeld in het vorige lid, schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op. Opdrachtgever is in geen geval gerechtigd op grond van een klacht met betrekking tot de uitvoering van de Opdracht of bepaalde diensten betaling uit te stellen of betaling te weigeren van andere door Delta Advisory uitgevoerde opdrachten of verleende diensten waarop de klacht geen betrekking heeft.

9.3. In geval van een terechte en tijdige kenbaar gemaakt klacht, heeft Delta Advisory de keuze tussen:

(a) aanpassing van het in rekening gebrachte tarief; (b) het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of diensten; of (c) het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de Opdracht tegen vermindering of restitutie naar evenredigheid van het bij Opdrachtgever in rekening gebrachte respectievelijk reeds betaalde tarief.

10. Betaling

10.1. Indien de Opdrachtgever de machtiging voor maandelijkse incasso zonder gegronde reden intrekt of indien de automatische incasso om andere niet aan Delta Advisory toe te rekenen redenen niet uitgevoerd kan worden, behoudt Delta Advisory zich het recht voor om dertig dagen nadat de vordering opeisbaar is geworden de toegang tot het Yuki Platform te blokkeren en de kosten van invordering, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, ten laste te laten komen van de Opdrachtgever.

10.2. Als Opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen jegens Delta Advisory niet of niet op tijd nakomt, is hij in verzuim na schriftelijke ingebrekestelling door Delta Advisory. Opdrachtgever is dan met ingang van de datum waarop de betaling opeisbaar werd, een rente verschuldigd van 1% per maand of gedeelte van een maand waarop betaling is uitgebleven.

10.3. Alle kosten die Delta Advisory zowel in als buiten rechte maakt, inclusief advocaatkosten, doordat Opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet nakomt, zijn volledig voor rekening van Opdrachtgever. De door Delta Advisory gemaakte buitengerechtelijke (incasso)kosten worden vastgesteld op tenminste 15%
van de hoofdsom van de vordering.

10.4. Te allen tijde kan Delta Advisory een voorschot vragen voor een uitgevoerde of uit te voeren Opdracht. De uitvoering van een Opdracht kan Delta Advisory opschorten als het voorschot ter dekking daarvan niet door Delta Advisory ontvangen is. Dit opschortingsrecht laat overige rechten van Delta Advisory jegens Opdrachtgever
onverlet.

10.5. In geval van een gezamenlijk gegeven Opdracht zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk verbonden voor de betaling van de door Delta Advisory in rekening gebrachte tarieven.

11. Intellectuele Eigendom

11.1. Delta Advisory behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor met betrekking tot voortbrengselen die Delta Advisory gebruikt of heeft gebruikt of ontwikkeld bij of in het kader van de uitvoering van de Opdracht. Onder voortbrengselen wordt in dit kader onder meer verstaan: computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, (model)contracten, merken en logo’s.

11.2. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de voortbrengselen, als bedoeld in het vorige lid, al dan niet door inschakeling of tussenkomst van derden, te verveelvoudigen, openbaren of exploiteren; dat is slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Delta Advisory.

11.3. Opdrachtgever heeft het recht documenten die door Delta Advisory aan hem/haar zijn verstrekt, te kopiëren voor eigen intern gebruik, voorzover passend binnen het doel van de Opdracht. In geval van beëindiging van de Opdracht, is dat van overeenkomstige toepassing.

12. Geheimhouding en vertrouwelijke informatie

12.1. Tenzij (a) enige bepaling uit wet- of regelgeving Delta Advisory tot bekendmaking verplicht, of (b) Delta Advisory of een persoon verbonden aan of werkzaam voor Delta Advisory optreedt in een civiel-, bestuurs-, tucht-, of strafrechtelijke procedure waarbij deze informatie van belang kan zijn, zal Delta Advisory en de door haar ingezette personen vertrouwelijke informatie en persoonsgegevens niet openbaren of aan andere derden dan genoemd in het volgende lid verstrekken.

12.2. Opdrachtgever stemt ermee in dat in het kader van (a) de Opdracht, (b) het voldoen aan wettelijke verplichtingen, of (c) interne doeleinden, Delta Advisory vertrouwelijke informatie en persoonsgegevens verwerkt betreffende Opdrachtgever en/of personen (voorheen) werkzaam bij of voor of verbonden
aan Opdrachtgever, de klanten van Opdrachtgever of derden. Daaronder wordt tevens begrepen, het delen van deze informatie en gegevens met personen betrokken bij de uitvoering van de Opdracht en de verzekeraars en juridisch of financieel adviseurs van Delta Advisory.

12.3. Delta Advisory zal passende maatregelen nemen om vertrouwelijke informatie en persoonsgegevens te beschermen en de medewerkers van Delta Advisory en de door Delta Advisory in te schakelen personen inlichten over het vertrouwelijke karakter van de informatie en hen dienaangaande instrueren.

12.4. Tenzij sprake is van wet- of regelgeving die Opdrachtgever verplicht tot openbaarmaking of daartoe door Delta Advisory voorafgaand schriftelijk toestemming is verleend, zal Opdrachtgever informatie met betrekking tot de Opdracht, de inhoud van rapporten of andere al dan niet schriftelijke uitingen van Delta Advisory, niet openbaren of aan derden verstrekken.

12.5. Delta Advisory is gerechtigd tot het vermelden van de naam van Opdrachtgever en het in hoofdlijnen vermelden van de verrichte werkzaamheden of verleende diensten in het algemeen en aan potentiële opdrachtgevers in het bijzonder; zulks ter indicatie van de ervaring en prestaties van Delta Advisory.

13. Persoonsgegevens

13.1. Delta Advisory sluit met Opdrachtgever in het kader van de verwerking van persoonsgegevens de bij de Opdrachtovereenkomst gevoegde verwerkersovereenkomst af, zoals bedoeld in artikel 28 van de AVG.

13.2. Opdrachtgever vrijwaart Delta Advisory voor alle aanspraken van derden met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst tussen Partijen en/of met betrekking tot de verwerkte persoonsgegevens, die tegen Delta Advisory mochten worden ingesteld wegens een schending van de AVG en/of andere regelgeving betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

13.3. Ten aanzien van eventuele aansprakelijkheid van Delta Advisory met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens geldt bovendien hetgeen is bepaald in artikel 15 van deze algemene voorwaarden.

14. Duur en beëindiging van de Opdracht

14.1. De Opdrachtovereenkomst wordt aangegaan voor de daarin afgesproken duur en wordt vervolgens stilzwijgend per maand verlengd.

14.2. Partijen kunnen de Opdracht te allen tijde schriftelijk opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand. Opzegging van de samenwerking dient schriftelijk of per e-mail plaats te vinden en wordt geëffectueerd aan het einde van de maand waarin de opzegging heeft plaatsgevonden. Indien de Opdracht eindigt voordat deze is voltooid, is Opdrachtgever het tarief c.q. honorarium verschuldigd aan Delta Advisory voor de werkzaamheden die ten behoeve van Opdrachtgever zijn verricht.

14.3. Tenzij expliciet anders is overeengekomen, is Delta Advisory gerechtigd de Opdrachtovereenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst door een schriftelijke verklaring met onmiddellijke ingang te ontbinden indien de Opdrachtgever de Opdrachtovereenkomst of zijn verplichtingen uit hoofde van
deze algemene voorwaarden niet nakomt dan wel indien Delta Advisory uit de omstandigheden mag afleiden dat Opdrachtgever niet meer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen.

14.4. De Overeenkomst eindigt van rechtswege en met onmiddellijke ingang indien de Opdrachtgever surséance van betaling wordt verleend of failliet wordt verklaard danwel een verzoek daartoe is ingediend alsmede indien de WSNP op Opdrachtgever van toepassing wordt.

14.5. Delta Advisory is in geen geval gehouden tot betaling van enige schadevergoeding ten gevolge van een beëindiging van de Overeenkomst en/of de samenwerking tussen Delta Advisory en Opdrachtgever en sluit iedere aansprakelijkheid terzake uit.

14.6. Indien Opdrachtgever tot voortijdige beëindiging is overgegaan, dan heeft Delta Advisory recht op vergoeding van kosten gemaakt ten gevolge van hiervan. Indien Delta Advisory tot voortijdige beëindiging is overgegaan, dan heeft Opdrachtgever recht op de medewerking van Delta Advisory bij overdracht van de
uitvoering van de Opdracht aan derden, voorzover dit redelijkerwijs van Delta Advisory mag worden verwacht.

15. Aansprakelijkheid

15.1. Delta Advisory zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van haar mag worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat Opdrachtgever onjuiste, onvolledige of ontijdige informatie heeft verstrekt aan Delta Advisory, is Delta Advisory voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk.

15.2. Indien Delta Advisory aansprakelijk is jegens Opdrachtgever voor schade voortvloeiend uit een toerekenbare tekortkoming van Delta Advisory, dan is deze beperkt tot maximaal tweemaal het door Opdrachtgever betaalde (jaar)tarief over het jaar waarin de schade is ontstaan.

15.3. De in het vorige artikellid bepaalde beperking van aansprakelijkheid geldt niet indien er aan de zijde van Delta Advisory sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.

15.4. Wordt de Opdracht uitgevoerd ten behoeve van meer (rechts)personen dan geldt de beperking van aansprakelijkheid ten aanzien van de Opdracht voor alle betrokken (rechts)personen gezamenlijk. Het is aan die groep van betrokken (rechts)personen zelf om in geval van aansprakelijkheid de maximaal uit te
keren schadevergoeding onderling te verdelen.

15.5. Delta Advisory is niet aansprakelijk voor indirecte schade, schade als gevolg van aanspraken van opdrachtgevers van Opdrachtgever, verminking/beschadiging of verlies van data, schade verband houdende met het gebruik van door Opdrachtgever aan Delta Advisory voorgeschreven materialen of software van derden, schade verband houdende met de inschakeling van door Opdrachtgever ingeschakelde of voorgeschreven toeleveranciers, gevolgschade, ongeacht de aard van de handeling (contractbreuk, onrechtmatige daad) en ongeacht of Delta Advisory in kennis is gesteld van de kans op het ontstaan van die schade.

15.6. Delta Advisory is nimmer aansprakelijk voor enige schade van welke aard ook geleden door Opdrachtgever die verband houdt met het tijdelijk niet, het tijdelijk niet juist of het tijdelijk niet volledig beschikbaar zijn van het Yuki Platform.

15.7. Delta Advisory is nimmer aansprakelijk voor enige schade van welke aard ook geleden door Opdrachtgever die verband houdt met het (niet) functioneren van apparatuur, infrastructuren of internetverbindingen van Opdrachtgever of van derden alsmede van Delta Advisory.

15.8. Opdrachtgever vrijwaart Delta Advisory van vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever Delta Advisory onjuiste, onvolledige of ontijdige informatie heeft verstrekt, tenzij Opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten dat Opdrachtgever is toe te rekenen dan wel is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Delta Advisory.

15.9. Opdrachtgever vrijwaart Delta Advisory terzake van aanspraken van derden die mochten ontstaan ten gevolge van een niet of onjuist nakomen van enige verplichting voortvloeiend uit de Opdracht of deze algemene voorwaarden. Deze vrijwaring wordt mede bedongen ten behoeve van de door Delta Advisory voor de uitvoering van de Opdracht ingeschakelde bestuurders of werknemers van Delta Advisory, die derhalve een rechtstreeks beroep op deze vrijwaring kunnen doen.

15.10. Voorzover in de Opdracht niet anders is bepaald, vervallen de vorderingsrechten van Opdrachtgever en andere bevoegdheden jegens Delta Advisory in ieder geval na het verstrijken van één jaar nadat de schade waarvoor Delta Advisory aansprakelijk wordt gehouden of kan worden gehouden, zich voor het eerst heeft
gemanifesteerd.

16. Internetgebruik

16.1. Partijen kunnen door middel van elektronische mail met elkaar communiceren, waarbij zij erkennen dat aan het gebruik van e-mail risico’s kleven, zoals vervorming, vertraging, manipulatie of virussen. Partijen bepalen dat zij jegens elkaar niet aansprakelijk zullen zijn voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen ten gevolge van het gebruik van e-mail. Dat geldt eveneens voor het gebruik dat Delta Advisory van elektronische communicatie – ongeacht de vorm daarvan – maakt in haar contact met derden, waaronder begrepen de belastingdienst(en). Partijen zullen al hetgeen van ieder van hen
redelijkerwijs mag worden verwacht, doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s.

17. Overmacht

17.1. Zowel Opdrachtgever als Delta Advisory zijn niet gehouden tot nakoming van een verplichting uit de Opdrachtovereenkomst of uit deze algemene voorwaarden, met uitzondering van een verplichting tot betaling van het reeds verschuldigde, indien nakoming wordt belemmerd door overmacht. Onder overmacht wordt onder meer maar niet uitsluitend verstaan: militair optreden, overheidsoptreden, weersomstandigheden, uitvallen van of storingen in telecommunicatie- en internetverbindingen, vertraging of tekortkoming in de nakoming van verplichtingen door toeleveranciers van Delta Advisory en stakingen.

17.2. Indien Delta Advisory bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of ten gevolge van de overmacht slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd de reeds geleverde prestatie c.q. het leverbare deel van de prestatie afzonderlijk in rekening te brengen en is Opdrachtgever gehouden deze vergoeding te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

18. Toepasselijk recht en forumkeuze

18.1. Op alle Opdrachten en daaruit voortvloeiende vervolgopdrachten of andere overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

18.2. Alle geschillen die verband houden met de Opdracht tussen partijen zullen in eerste instantie worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam.

19. Slotbepalingen

19.1. Delta Advisory is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen zonder voorafgaand overleg met de Opdrachtgever. Delta Advisory zal Opdrachtgever tenminste twee (2) maanden voor de inwerkingtreding informeren over de voorgenomen wijzigingen. Indien Opdrachtgever niet akkoord gaat met de
voorgenomen wijzigingen, kan hij opzeggen tegen de datum waarop de wijziging in werking treedt. Indien Opdrachtgever niet binnen een maand na ontvangst van de mededeling van de voorgenomen wijziging schriftelijk uitdrukkelijk bezwaar maakt tegen deze wijzigingen, dan wordt Opdrachtgever geacht te hebben ingestemd met de wijzigingen.

19.2. Delta Advisory kan haar rechten of plichten uit hoofde van de Overeenkomst of deze algemene voorwaarden overdragen of uitbesteden aan een geaffilieerde onderneming of aan een andere daartoe door haar ingeschakelde derde.

19.3. Vertraging of verzuim van de zijde van Delta Advisory met betrekking tot het jegens de Opdrachtgever geldend maken van enig recht dat Delta Advisory op grond van deze algemene voorwaarden heeft, houdt nimmer afstand van dat recht in. Indien Delta Advisory afstand doet van een recht dat hij op grond van deze algemene voorwaarden heeft, houdt dit niet in dat Delta Advisory ook in een volgend geval afstand van dat recht of van andere rechten doet of moet doen.

19.4. Indien en voorzover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter ervan, op enige bepaling van de Opdracht geen beroep kan worden gedaan, komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft de inhoud en de strekking in elk geval een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.

19.5. Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig, vernietigbaar of in strijd met de wet is, wordt deze geacht op zichzelf te staan en niet van toepassing te zijn.

Opdrachtgever en Delta Advisory zullen in een dergelijk geval in overleg treden om de betreffende bepaling te vervangen door een bepaling van gelijke strekking welke niet geheel of gedeeltelijk nietig, vernietigbaar of in strijd met de wet is. De overige bepalingen van deze algemene voorwaarden blijven onverminderd van kracht.

19.6. De bepalingen van de Opdrachtovereenkomst en deze algemene voorwaarden, waarvan het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat zij ook na beëindiging van de Opdracht van kracht blijven, zullen nadien van kracht blijven en partijen beiden blijven binden.

VESTIGINGSGEGEVENSDELTA ADVISORY B.V.
De La Reyweg 409
2571 EK 's-GRAVENHAGE

KVK: 83150307
BTW: NL862752218B01
OPENINGSTIJDEN
Ma t/m Vr : 09:30 - 17:30
Zaterdag : 12:00 - 17:00
Zondag : Gesloten 

CONTACT
De La Reyweg 409, Den Haag, Nederland
VOLG ONS
Chat openen
Delta Advisory
Hallo 👋
Kunnen we je helpen?